Akyldar hakynda taze kitap

    Akyldar hakynda taze kitap
Makalalar
07.07.2023, 13:16
176
0
Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllylygyna

Akyldar hakynda täze kitap

Türkmen halkynyň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň belleniljek wagty golaýlap gelýär. Bu ugurdan ýurdumyzda dürli hili çäreler geçirilýär. Şol bir wagtyň özünde beýik akyldar hakynda dünýäniň dürli künjeklerinden seslenýärler. Türkiýe Respublikasynda “Sözi ganatlandyran şahyr – Magtymguly” atly täze kitabyň neşir edilmegi hem muňa şaýatlyk edýär.

Türk alymy Ahmet Buranyň 300 sahypadan ybarat bu itaby Magtymguly Pyragynyň doglan günnüniň 300 ýyllygyna bagyşlanypdyr. Üç bölümden ybarat bolan kitapda ylmy esaslandyrmalar esasy orun berlipdir. Kitapda “Magtymgulynyň durmuş ýoly – ylmy terjimehaly”, “Magtymguly we türk aýdyňlanmasy”, “magtymgulynyň edebi kişiligi we şygyrlary” ýaly kiçi bölümçelerde bu has aýdyň görünýär.

Begmyrat Myradow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1605
0