Makala

Makala
Makalalar
21.04.2023, 10:13
416
0
Dünýä nusgalyk şäher

Dünýäniň iň öňdebaryjy ýurtlary şäher gurluşygy sebitde täze bir nusga öwrülen Arkadag şäherinde durmuşa ornaşdyrylýan sanly ulgam, ekologiýa abadançylygy, ýaşyl tehnologiýalar ýaly täzeçillikleri täze tejribe hökmünde öwrenmäge höwes bildirýärler. Arkadag şäherinde ylmyň iň soňky gazananlarynyň netijeli ornaşdyrylyşy bu şäheri geljegiň şäheri adyna eýe boljakdygy dünýä ylmy jemgyýetçiligi tarapyndan aýratyn bellenilýär.

Halkymyzyň Milli Lideri Arkadag şäheriniň gurluşygy bilen yzygiderli gyzyklanyp, şäheriň çäginde gurulýan binalaryň bezeg aýratynlyklary, şäher ilatyna hödürlenýän dürli hyzmatlar, gurluşyk serişdeleriniň görnüşlerine çenli gyzyklanyp, hil taýdan ýokary derejede bolmalydygyny berk talap edýär we sargaýar. Şeýle döwrebap şäheriň gurulmagy, halkymyzyň abadan we bagtly durmuşy üçin ähli zerur şertleriň döredilmegi belent tutumlaryň amala aşyrylýandygyny görkezýär.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy Ybraýym Gurbanow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1605
0