Sport

Sport
Makalalar
12.05.2023, 17:41
159
0
Gaýtalanýan ýagdaý

Sportda dürli hili täsinlikler bolup geçýär. Köpleriň janköýerlik edýän futbol oýnunda hem şeýle. Käte pikir etmeýän toparlaryň orta çykyp, haýran galdyryjy netijeleri görkezýär. Netijede futbol äleminde täze-täze ýyldyzlar döreýär. Ady belli “Mançestr Ýunaýted” topary näme üçindir ispan toparlaryndan asgyn gelmegini dowam etdirýar. UEFA Ýewropa ligasynda ýarym finalçylar belli bolanda ýene-de “Mançestr Ýunaýtediň” garşydaşy “Sewilýa” topary boldy duruberdi. Angliýada deňme-deň oýnanam bolsa, “Sewilýa” öz meýdançasynda garşydaşlarynyň derwezesinden jogapsyz 3 pökgini geçirmegi başardy. Indi alty möwsümden bäri diňe ňspan toparlaryndan ýeňilip gelýan “Mançestr Ýunaýted” toparyna ýene-de indiki duşuşyklara çykmak nesip etmedi. “Sewilýa” bolsa 10 ýylyň dowamynda 4 gezek kubogy eýelemegi başardy.

Metbugat we internet materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Öwezgelen Ymamberdiýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0