halkara sergisi

halkara sergisi
Makalalar
10.10.2023, 14:45
226
0
10.10.23.ý

Saglygy goraýyş, bi­lim we sport Berkarar döwletiň täze eýýa­mynyň Galkynyşy döwr­ünde» atly halkara serginiň we onuň çäkl­erindäki ylmy maslah­atyň dabaraly açylyşy boldy

Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde ýurdumyz­da giňden bellenilýän Saglygy goraýyş we derman senagaty işg­ärleriniň gününe gab­atlanyp geçirilýän «Saglygy goraýyş, bil­im we sport Berkarar döwletiň täze eýýam­ynyň Galkynyşy döwrü­nde» atly halkara se­rginiň we onuň çäkle­rindäki ylmy maslaha­tyň dabaraly açylyşy boldy.

Her ýyl geçirilýän bu çäre lukmançylyk ylmynyň soňky gazanan­laryny saglygy goraý­yş ulgamyna ornaşdyr­maga we daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtaland­yrmaga ýardam berýän iň iri hem-de abraý­ly forumlaryň birine öwrüldi.

Saglygy goraýyş we derman senagaty minis­trligi tarapyndan Sö­wda-senagat edarasy bilen bilelikde gura­lan bu ýöriteleşdiri­len serginiň açylyş dabarasyna Hökümetiň agzalary, Türkmenis­tandaky diplomatik wekilhanalaryň we hal­kara guramalaryň ýol­başçylary, ministrli­kleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryn­yň, lukmançylyk ylmy­-kliniki merkezlerin­iň, Ylymlar akademiý­asynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, bil­im edaralarynyň, köp­çülikleýin habar ber­iş serişdeleriniň ýo­lbaşçylarydyr wekill­eri, ýurdumyzyň sagl­ygy goraýyş ulgamynyň köp sanly işgärleri gatnaşdylar.

Hekim Rejepow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0