Yrym-yrym yorum- yorum

Yrym-yrym yorum- yorum
Makalalar
26.12.2022, 16:24
724
0
Towşan ýyly syýahat etmäge we täzelikler bilen tanyşmaga iň amatly ýyllaryň biridir. Öýde adaty gaýtalanýan işlerden daşda durup, täze ýerlere dynç alşa gidiň we täsirli pursatlary başdan geçiriň!Bu ýyl täze jaýa göçjekler üçin hem şowly ýyllaryň biridir.Bu ýylda doglanlar rahat, duýgur, seresaply we üýtgeşik seljerme ukyplaryna eýe bolýarlar.Towşan ýylynda «Ýedi ölçäp, bir kes!» ýörelgesini özümize hemra edinmelidiris. Çünki towşan ýylynda islendik işe başlanymyzda oýlanyşykly hereket etmäge çalyşmaly.Towşan ýyly myhmansöýer ýyl hasaplanýar. Sebäbi bu ýyl dost-ýarlarymyz, işdeş ýoldaşlarymyz, dogan-garyndaşlarymyz bilen ýygy-ýygydan aragatnaşyk saklarys.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Myrat Nazarow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0