Akylly saher

Akylly saher
Makalalar
18.12.2022, 15:09
562
0
Akylly şäher

Häzirki zamanyň ösen derejesinde “akylly şäher” hakynda giň gürrüňler edilip, bu ugurdan eýýäm birnäçe gurluşyklaram dowam edýär. Eýsem “Akylly şäher” näme? “Akylly şäher” diýmek, sanly tehnologiýalaryň kömegi bilen serişdeleri ýerlikli we tygşytly peýdalanýan aýawly şäher diýmekdir. “Akylly şäherde” sanly döwlet hyzmatlarynyň işe girizilmegi bilen raýatlara salgytlary we beýleki tölegleri tölemek, dürli görnüşli hyzmatlardan peýdalanmakda ýa-da bolmasa resminamalary doldurmakda, tabşyrmakda, köp wagty talap edeýän işleri ýeňilleşdirýär. Döwlet hyzmatlary bolanda şäheriň ulag serişdelerini dolandyrmak, suwuň we ebergiýanyň ýerlikli peýdalanyluyşy, saglygy goraýyş, innowasion esasda oba-hojalygyny dolandyryp, galyndylary gaýtadan işlemek ýaly iş görnüşleri “akylly şäher” tehnologiýalarynyň kämilleşdirýän ugurlarynyň hataryna girýär.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda innowasion şäheriň rahat durmuş üçin, ýurdumyzda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň esasynda “akylly şäheriň” ägirt uly taslamalary amala aşyrylýar. Munuň özi bolsa ýurdumyzda täze tehnologiýalaryň hem aň-paýhas ulgamynyň ýaýbaňlandyrylýandygyny aňladýar.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Begmyrat Myradow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1605
0