Gen jandarlar

Gen jandarlar
Makalalar
03.10.2022, 22:36
936
0
Geň jandarlar

Hameleon bir wagtyň özünde bir gözi bilen öňüne, beýleki gözi bilen yzyna seredip bilýär. Mawy läheňiň agramy 135-den, 195 tonna çenli bolup, uzynlygy 35 metre çenli bolup bilýär. Günorta Amerkada tutulan bir ankonda ýylanynyň uzynlygynyň 14 metre, göwrüminiň 82 santimetre barabardygy anyklanypdyr. Totyguş we towşan kellesini öwürmän arkasyny görüp bilýär. Ikatýok diýilýän guşguň ömri 10 ýyldyr. Balarylaryň öýünde ortaça 20 müň töweregi ary bolup bilýär. Gurbaga ýer yranma hadysasyny birnäçe gün öňünden duýýar. Hindi pilleri öýdeçidir, Afrika pilleri öýdeçi däl. Garagum çölünde duş gelýän süýrenijileriň iň ulusy zemzendir. “Çöl krokodili” diýip at alan bu jandaryň uzynlygy 1.5 metrdenem geçýänleri duş gelýär. Metbugat materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyň talyby Batyrow Şirmuhammet
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0