Ylymly-bilimli yaslar

Ylymly-bilimli yaslar
Makalalar
21.12.2022, 15:22
556
0
Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýaş nesliň ylym-bilimliligini, tejribelerini kämil derejede ösdürmek üçin uly mümkinçilikler döredilýär. Hormatly Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, «Öz işine ökde, hünär derejesi ýokary, bilim binýady berk, zähmet endiklerine aňrybaş belet, ylmy-tehniki progressiň iň täze gazananlaryndan habarly, iş başarjaň milli hünärmenler jemgyýetimizi ykdysady, syýasy, ruhy-medeni taýdan ösdürjek, ata Watanymyzyň dünýä arenasyndaky at-abraýyny has-da belende göterjek egsilmez güýç bolup durýar».

Hormatly Prezidentimiziň talyp ýaşlara bildirýän şeýle uly ynamyna jogap hökmünde tagallalarymyzy gaýgyrman okamak, bilim almak, geljekde öz işini kämil derejede alyp barjak hünärmen bolup ýetişmek biziň her birimiziň mukaddes borjumyzdyr.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Musaguly Orazmuhammedow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0