jedeweli

 jedeweli
Makalalar
07.08.2023, 07:58
152
0
Köpeltmek jedeweli barada

Biziň dündelik durmuşymyzda giňden ulanylýan köpeltmek jedweliniň döreýiş taryhy barada megerem bilýänler az bolsa gerek. Bu jedwel öz gözbaşyny has irki döwürlerden alyp gaýtmak bilen onuň ýerine ýetirilişi dürliçe bolupdyr. Müsürde sanlar goşmak arkaly köpeldilýän bolsa Wawilonda onuň üçin ýörite jedwel ulanmak gerek bolýar. Hindileriň ulanan jedwelleri bolsa häzirkisine has golaý bolupdyr. Wagtyň geçmegi bilen dünýä ýüzüne ýaýran köpeltmek jedwelini ulanmak we sanlar arkaly belgilemek tapawutly bolupdyr. Iň soňy köpeltmek alamaty hökmünde XVIII asyrtyň ahyrlarynda nokat belgisi ulanylyşa girizildi. Häzirki wagtda dünýäde ýüzünde we biziň ýurdumyzda beýik alym Pifagor tarapyndan ylma girizilen köpeltmek jedweli giňden ullanylýar.

Ähmet Saparmuhammedow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0