Bagtyň we bagtyýarly­gyň mesgeni: Akylly şäher we döwrebaplyk​

Bagtyň we bagtyýarly­gyň mesgeni: Akylly şäher we döwrebaplyk​
Makalalar
13.09.2023, 13:17
309
0
Bagtyň we bagtyýarlygyň mesgeni: Akylly şäher we döwrebaplyk​

Arkadag şäherindäki öýlerde «akylly» öý ulgamy üçin niýetlenen elektrik energiýasynyň, gyzgyn we sowuk suwuň, tebigy gazyň sarp edilişini ölçeýji enjamlar, şeýle-de tebigy gazyň we suwuň syzýandygyny anyklaýjy enjamlar hem gurnalandyr. Bu bolsa öýleriň howpsuzlygyny üpjün edip, öýjükli telefonlar arkaly islendik ýerde hem-de wagtda jaýyň ýagdaýy bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär.

Ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny açyp görkezýän Arkadag şäheri abraýly halkara düzümleriň we guramalaryň birnäçesiniň güwänamalaryna mynasyp boldy. Bu bolsa Gahryman Arkadagymyzyň, peder ýoluny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň amal edýän işleriniň halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendigini alamatlandyrýar.

Oraznur Myratgulyýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0