Döwletara gatnaşyklar ösdürilýär

Döwletara gatnaşyklar ösdürilýär
Makalalar
07.11.2023, 14:31
172
0
Döwletara gatnaşyklar ösdürilýär

Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm bölegine öwrülen dünýä giňişliginde we sebitde dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny, özara peýdaly hyzmatdaşlygy üpjün etmek halkymyzyň milli ýörelgelerinden gözbaş alýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň şu ýylyň 25-26-njy oktýabrynda Türkiýe Respublikasyna amala aşyran resmi sapary, bu saparyň çäklerinde syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwerlik ulgamlarynda özara peýdaly hyzmatdaşlygyň täze belentliklerine badalga berilmegi şol döwletli ýörelgeleriň dowamat tapýandygyny alamatlandyrýar. Saparyň barşynda döwletara hyzmatdaşlygyna degişli meseleleriň giň toparynyň ara alnyp maslahatlaşylmagy, uzakmöhletleýin geljegi nazarlaýan türkmen-türk gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryna degişli möhüm ylalaşyklaryň gazanylmagy bilen, iki doganlyk ýurduň taryhynda täze sahypa açyldy. Hormatly Prezidentimiziň doganlyk döwlete resmi saparynyň jemleri boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň şertnama-hukuk binýadynyň mundan beýläk-de berkidilmegine gönükdirilen hökümetara we pudagara resminamalaryň 13-sine gol çekilmegi hem hyzmatdaşlygyň täze derejelerine itergi berlendigine şaýatlyk edýär. Saparyň barşynda ikiçäk görnüşde we giňişleýin düzümde geçirilen ýokary derejedäki gepleşiklerde syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlara seljerme berlip, türkmen-türk hyzmatdaşlygyny yzygiderli berkitmek, täze derejä çykarmak boýunça strategik teklipler öňe sürüldi we iki ýurduň wekiliýet agzalarynyň arasynda energetika, ulag, söwda, daşky gurşawy goramak, medeniýet, bilim, saglygy goraýyş we beýleki ugurlar boýunça ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi.

Döwletow Süleýman

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0