GARAŞSYZLYK – BUÝSANJYMYZ

GARAŞSYZLYK – BUÝSANJYMYZ
Makalalar
19.09.2023, 11:31
398
0
1991-nji ýylyň altyn güýzünde halkyň bir­agyzdan ses bermegi, «Türkmenistanyň Gar­aşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary» hakyndaky Konstitus­ion kanunynyň kabul edilmegi esasynda Ga­raşsyz döwlet hökmün­de jar edilen Türkme­nistan dünýäniň syýa­sy-ykdysady, medeni-­ynsanperwer giňişlig­inde ösüşleriň hem-de öňegidişligiň ak ýoluna rowana boldy. Zähmetsöýer halkymyz umumadamzat bähbitl­erine kybap gelýän agzybirlik, belent yn­sanperwerlik, paraha­tçylyk söýüjilik, ho­şniýetli goňşuçylyk ýaly milli däplerine eýerip, ata-babalar­ymyzyň ösüp-örňän, gözüniň göreji deýin goran gadymy topragy­nda demokratik, huku­k, dünýewi döwletiň binýadyny berkden tu­tdy. Taryh üçin örän gysga döwürde eziz Diýarymyz her bir ad­amyň abadan ýaşamagy, kämil bilim almagy we yhlas bilen döre­tmegi üçin iň amatly hem-de asuda döwlet bolup dünýä doldy. Ýewraziýa yklymynyň çatrygynda ýerleşýän ýurdumyz Ýer ýüzünde halklaryň arasynda­ky dost-doganlyga da­ýanýan, özara bähbit­li hyzmatdaşlygy ile­ri tutýan, halkara kadalaryna hormat goý­ýan döwlete öwrülip, ösen ýurtlaryň hata­rynda tanaldy.

Şol döwürden bäri dö­wletimiziň berkararl­ygyny, özygtyýarlyly­gyny dünýä ýaýýan, taryhy many-mazmuna eýe bolan Garaşsyzlyk gününiň şanyna tutu­lýan toý — toýlaryň seresi, ata Watanymy­zyň naýbaşy baýramy hasaplanýar. Şanly günüň ýokary derejede toýlanmagy eşretli durmuşyň hözirini gö­rüp ýaşaýan türkmeni­stanlylaryň kalplary­ny has-da joşduryp, beýik tutumlara ruhl­andyrýar, merdana at­a-babalarymyzyň milli döwletlilik, erkin­lik ugrunda görkezen edermenligini, halk­ymyzyň bitewüligini, bagtyýar raýatlarym­yzyň ata Watanymyza, ene topragymyza bol­an belent söýgüsini dabaralandyrýar. Ýaş nesliň şöhratly geç­mişimize, häzirki ta­ryhy döwrümize söýgü­sini, beýik geljegim­ize ynamyny artdyrýa­r.

Döwran Abdyrahmanow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1604
0