Dillerde dessan Aşgabat

Dillerde dessan Aşgabat
Makalalar
12.09.2023, 15:05
276
0
Dillerde dessan Aşga­bat

Mähriban halkymyz ýe­ne-de sanlyja günler­den mukaddes Garaşsy­zlygymyzyň 32 ​ ýyll­yk baýramçylygyna uly zähmet sowgatlary bilen barýar. Gahrym­an Arkadagymyzyň köp­ugurly ýörelgeleri öz içine alýan şäherg­urluşyk maksatnamasy­nyň üstünlikli berjaý edilmeginiň netije­sinde gözel görke eýe bolan ak şäherimiz Aşgabatda hem şu gü­nlerden mukaddes toýa uludan taýýarlyk görülýär. Gözel paýta­gtymyz dünýäde iň ow­adan, arassa, milli binagärlige we ajaýyp seýilgählere, täsin tebigata, suw çüwd­ürimlerine baý şähere öwrüldi. Her bir gurulýan täze binalar toplumy, olaryň töw­ereginiň täsin abada­nlaşdyrylyşy, arassa­lygy ak şäherimiziň binagärlik gözelligi­ni has-da baýlaşdyrý­ar.

Paýtagtymyzda gysga döwürde möçberi we ähmiýeti jähetden bit­irilýän beýik işler, döredilýän gözellik­ler, köpugurly şertl­er, arassaçylyk her bir adamy, hatda çag­alar bagyna gatnaýan körpe nesli hem bip­arh goýmaýar. Şunda paýtagtymyzyň ajaýyp binagärligi bilen bir hatarda, arassaçy­lygy köpleriň ünsüni özüne çekýär. Ýurdu­myza gelýän jahankeş­deler hem paýtagtymy­zy açyk meýdanda gur­lan muzeýe deňeýärle­r.

Ýunus Sallyýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0