Iň uzyn tokaý

Iň uzyn tokaý
Makalalar
07.05.2023, 21:46
185
0
Iň uzyn tokaý

Ýer ýüzünde ösýän ösümlikleriň dünýäde ýaşaýan janly-jandarlardan on esse köpdügi hakynda gürrüň edilýär. Şeýle bolansoň tokaý agaçlarynyň tebigatyň howasyny täzelemekde we tämizlemekde uly ähmiýetiniň bardygyny hemmeler bilýändirler. Olar howa çalşygyny üpjün edýärler.

Uzynlygy 1600 kilometre çenli uzap gidýän Gündogar Sibir taýgasyny dünýäniň iň uly we uzyn tokaýy hasap edýärler. Onuň tutýan meýdany 3,9 inedördül kilometre barabardyr. Ol Ýeniseý we Lena derýalarynyp jülgeleriniň köp bölegini öz içine alýar. Tokaýda ösýän ösümlikleriň 2300 den gowrak görnüşi hasaba alnandyr. Bu ýerde gyş uzak dowam edýär. Şonda-da tokaýda hemişe gök öwsüp oturýan ösümlikleriň köplügi, oňa ajaýyp öwüşgin berýär.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Arslan Kakajanow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2241
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1603
0