“Ömrümiň manysynyň dowamaty”

“Ömrümiň manysynyň dowamaty”
Makalalar
03.07.2023, 18:14
323
0
“Ömrümiň manysynyň dowamaty”

Bu Gahryman Arkadagymyzyň täze çapdan çykan kitabynyň ady. Geçen aýyň 28-ne Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulylar geňeşiniň üçünji geňeşine gatnaşyjylara Milli Liderimiz özüniň täze ýazan “Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly kitabyny sowgat berdi. Bu bolsa diňe bir ýaşulylary däl-de, ahli halkymyzyň begenjine begenç goşdy.

Täze kitap “Ömrümiň manysy – il-halkym”, “Hakydada orun alan pursatlar”, “Ýagşy adam ýatdan çykmaz”, “Beýik ýüpek ýoluny dikeltmek ugrunda”, “Terbiýe – bbagtyýarlygyň çeşmesi”, “Mertebeli ýaşaýyşyň manysy”, “Öwreneniň özüňki”, “Geçmişiňe buýsanmak – geljegiňi gurmak”, “Ömrüňiz uzak bolsun!” ýaly bölümlerden ybarat bolup, Gahryman Arkadagymyzyň nesiller nusgalyk bolan durmuş ýollary barada beýan edilýär. Bu maglumatlaryň çeper beýany nesil terbiýesinde möhüm ähmiýete eýe bolan bahasyna ýetip bolmajak gymmatlykdyr.

Merdanmuhammet Durdymyradow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0