Ösüşler buýsandyrýar

Ösüşler buýsandyrýar
Makalalar
22.04.2023, 20:01
415
0
Oba-hojalygy, senagat

Ösüşler buýsandyrýar

Dünýäniň ähli ýurtlarynda hem oba-hojalygy pudagy esasy pudak bolmagynda galýar. Bu biziň ýurdumyzda hem şeýle. Alym Arkadagymyzyň oba hojalyk pudagyny kämilleşdirmek maksady bilen yhlasynyň netijesinde döwrebap hukuk binýady döredildi. Netijede “Pagtaçylyk hakynda”, “Däneçilik hakynda”, Daýhan hojalygy hakynda”, “Dzýhzn birleşikleri hakynda”, “Oba-hojalygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda”, “Ekologiýa howpsuzlygy hakynda” ýaly we ýene-de birnäçe möhüm ähmiýetli Türkmenistanyň Kanunlary kabul edildi.

Geçen aýda Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy bilen paýtagtmyzda Türkmenistanyň Hökümeti bilen BMG-niň Azyk we oba-hojalygy boýunça guramasynyň gatnaşmagynda“Howanyň üýtgemegi şertlerinde azyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahaty geçirildi. Şeýle geçirilýän çäreler ýurdumyzda oba-hojalygy babatynda sebitara we halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmeginiň giň gerim bilen alnyp barylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy Nurgeldi Muhammedkulyýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0