Arkadag şäheri

Arkadag şäheri
Makalalar
02.04.2023, 17:18
434
0
Arkadag şäheri

Türkmen tebigatynyň iň gözel ýerinde döredilen Arkadag şäherini görmäge göz, tarypyny etmäge söz gerek diýleni. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň beýik gurluşygy bolan Arkadag şäheri ýaşaýşyň bütinleý täze şertlerini öz içine alýar. Ol ýerdäki her bir desga sungat eseri ýaly sünnälenip döredilen. Çünki olarda Gahryman Arkadagymyzyň yhlasy, halkymyz baradaky çuňňur aladalary bar. Täze şäheriň «Arkadag» diýlip atlandyrylmagy il-günümiziň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň täze taryhynda gazanylan üstünlikleriň, ýetilen sepgitleriň gözbaşynda duran türkmen halkynyň Milli Liderine bolan belent söýgüsiniň, çäksiz ynamynyň dabaralanmasy.

Arkadag şäheri sungatyň, medeniýetiň şäheri. Şäheriň dabaraly toýlarynyň owazasy dünýä dolar. Ol ýerdäki medeni-durmuş maksatly binalaryň hatarynda sungat mekdepleriniň, medeniýet öýüniň, kitaphananyň, muzeýiň, drama teatrynyň, atçylyk sirkiniň bolmagy munuň aýdyň güwäsidir.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ mugallym Kerimberdi Ataýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0