Elektron awtoulaglar hakynda

Elektron awtoulaglar hakynda
Makalalar
10.11.2022, 22:06
821
0
Elektron awtoulaglary hakynda “Rolts-Rouse kompaniýasy täze elektroulagyny çykaryp başlandygyny habar berdi. Ol ozalam öz kuwwatly awtoulaglary bilen meşhur kompaniýa. Onuň öndüren elektoulagy bir zarýady bilen 520 km. ýol geçmäge ukyplydyr. Mundan başga-da Britan kompaniýasy 2030-njy ýyla mçenli ähli awtoulaglaryň elektron energiýasy bilen işlejekdigi barada hem habar berdi. Fransiýanyň paýtagty Parižde geçirilen häzirki zaman awtoulaglarynyň sergisi geçirildi. Bu ýerde dünýäniň dürli künjeklerindäki awtoulag öndürijiler öz önümlerini görkezdiler. Şonda birnäçe fransuz kompaniýalary täze elektroulaglaryny hem tanyşdyrdy. Mundan soň şol sergä gatnaşan Fransiýanyň Prezidenti tarapyndan bu ulaglaryň söwdasyna alyjylar üçin döwlet tarapyndan ýeňillikleriň dörediljekdigi, 2024-nji ýylda az girdejili maşgalalaryň her aýda ýüz dollar tölemek bilen bu ulag görnüşlerini kärendä alyp biljekdikleri baradaky meýilnamanyň işleniljekdigi habar berildi. Metbugat materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Merdangylyç Mämmedow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2279
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1648
0