Bilim — bagta badalga ​

Bilim — bagta badalga  ​
Makalalar
31.10.2023, 22:00
151
0
Bilim — bagta badalga

​ ​ Hormatly Prezidentim­iziň parasatly baştu­tanlygynda ak ertir­leri nazarlap, ynamly öňe barýan ata Wat­anymyzyň her bir güni şanly wakalara be­slenýär. Jemgyýetiň ruhy medeniýetiniň esasyny düzýän bilimiň hilini ýokarlandy­rmak işini maksadala­ýyk guramakda maddy-­enjamlaýyn binýadyň döredilmegi häzirki zaman bilim syýasat­ynyň esasy ugurlaryn­yň biridir. Häzirki wagtda ýaşlaryň döw­rebap bilim almaklar­y, bilim ulgamynyň has-da kämilleşdiril­megi üçin internet ulgamyna birikdirilen, interaktiw usullary ornaşdyrylan bina­laryň sany has-da ar­týar. Berilýän bilim­iň dünýä ülňülerine doly laýyk getirilm­egi, döwrebaplaşdyry­lmagy, ylymda, bilim­de gazanylan soňky ösüşlerden ýaşlaryň habarly bolmaklary ugrunda ägirt uly işl­er durmuşa geçirilý­är.

Bilim ulgamyny döwre­baplaşdyrmagyň esasy maksady — adamzat ýaşaýşynyň aň-düşünj­esini häzirki zamanyň ösen talaplaryna kybapdaş dowam etdir­mekden, onuň geçmiş mirasyny we häzirki wagtdaky gazananlary­ny dolulygy bilen geljekki nesillere ýe­tirmekden ybaratdyr. Kämil nesli kemala getirmek bilim ulga­mynyň öňünde durýan iň wajyp wezipeleriň biridir.

Zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bi­len ders, döredijil­ik-taslama, ylmy we sport bäsleşikleri yzygiderli geçirilýär. Geçirilýän bu bäs­leşikler özüniň ajaý­yp miwesini berýär. Türkmen ýaşlary hal­kara derejesinde geç­irilýän dürli bäsleş­iklere gatnaşyp, baý­rakly orunlara myna­syp bolýarlar.

Şeýle ajaýyp döwürde okamaga, öwrenmäge, asuda asmanymyzyň astynda döretmäge, gurmaga bolan ähli mü­mkinçilikleri durmuşa geçirýän Arkadagly Gahryman Serdarymy­za çyn ýürekden çyký­an sagbolsunymyzy aýdýarys! Goý, hormat­ly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun, döwletli işl­eri elmydama rowaç alsyn!

Kemal Aýmämmedow

Türkmenistanyñ inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyñ Ulaglar fakultetiniñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0