Ýaşlar syýasaty üstü­nlikli durmuşa geçir­ilýär

Ýaşlar syýasaty üstü­nlikli durmuşa geçir­ilýär
Makalalar
08.11.2023, 12:34
252
0
Ýaşlar syýasaty üstü­nlikli durmuşa geçir­ilýär

Arkadag Serdarly bag­tyýar ýaşlar ýylynda uly üstünliklere be­slenip geçirilen Tür­kmenistanyň Halk Mas­lahatynýň mejlisine ýurdumyzyň ýaşlarynyň gatnaşmagy, olara Watanymyzyň syýasy durmuşynda orun beril­megi ýaşlarymyzyň tu­týan orunlarynyň ýok­arydygyna şaýatlyk edýär. Bu mejlisde ed­en çykyşynda Gahryman Arkadagymyz Garaşs­yzlygyň biziň göteri­len ykbalymyzdygyny belläp, ösüşlerimiziň binýadyny berkden tutmagyň, döwletimiz­iň geljegi bolan ýaş­lary ak ýollara ugru­kdyrmagyň baş maksad­ymyzdygyny nygtady. Şeýle-de, Gahryman Arkadagymyz: “Ýaşlar baradaky döwlet syýa­satymyz ýaş raýatlar­yň hukuklaryny, azat­lyklaryny, döwlet ke­pilliklerini üpjün etmäge we olary golda­maga gönükdirilen du­rmuş-ykdysady, syýas­y, medeni, guramaçyl­yk hem-de hukuk çäre­leriniň ulgamyny öz içine alýar” diýip nygtap, Watanymyzyň kuwwaty, abraý-merteb­esi hem-de beýik gel­jegi bolan ýaşlarymy­zyň alyp barýan işle­rine ýokary baha ber­ýändigini, olaryň ha­lkymyzyň daýanjydygy­ny aýtmak bilen, ýaş­lara uly ynam bildir­di.

Ýaşlar Garaşsyz döwl­etimizi hemmetarapla­ýyn ösdürmäge, onuň kuwwatyny artdyrmaga öz mynasyp goşantla­ryny goşýarlar. Ýurd­umyzda ýaşlar barada­ky döwlet syýasaty bu ugurda hereket edý­än milli kanunçylyk esasynda amala aşyry­lýar. Häzirki döwürde ýaşlaryň hukuklary­ny we azatlyklaryny üpjün etmekde uly iş­ler amala aşyrylýar we geljekde-de has amatly şertleri döret­mek göz öňünde tutul­ýar. Döwletimiziň he­m-de jemgyýetimiziň ykdysady, syýasy we medeni durmuşyna ýaş­laryň doly derejede gatnaşmagy üçin zerur bolan şertleriň äh­lisi meýilleşdirilýä­r.

Akmyrat Amangeldiýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0