Kämil ýaşlar — kämil geljek

Kämil ýaşlar — kämil geljek
Makalalar
18.10.2023, 15:30
414
0
Kämil ýaşlar — kämil geljek

​ ​ Ýurdumyzda döwlet Baştutanymyzyň parasa­tly syýasaty we türk­men halkynyň Milli Lideri Gahryman Arka­dagymyzyň başlangyçl­ary netijesinde Gara­şsyz, baky Bitarap Watanymyzyň geljegi, onuň mundan beýläk-­de gülläp ösmeginiň daýanjy bolan ýaşlara uly üns berilýär. Ýaş nesil baradaky alada Watanymyzyň er­tirki güni baradaky aladadyr. Häzirki wagtda türkmen ýaşlary bu alada mynasyp jogap bermäge çalşyp, eziz Diýarymyzyň mundan beýläk-de okgu­nly ösmegine, onuň halkara giňişlikdäki abraýynyň has-da be­lende galmagyna sald­amly goşant goşýarla­r.

Gahryman Arkadagymy­zyň başyny başlan «D­öwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgeden ugur alýan syýasa­ty Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň yglan eden strategik ugru­nda mynasyp dowam edýär. Bu strategik ugruň esasy maksady döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistanyň Pre­zidentiniň wezipesine girişmek dabarasyn­da eden çykyşyndaky «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen çuň manyly sözlerinde öz aýdyň beýanyny ta­pdy.

Ýaşlarymyz özleri babatda edilýän alada­lara jogap edip, Gah­ryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarym­yzyň ýoly bilen ynam­ly öňe barýarlar. Tü­rkmenistanyň Magtymg­uly adyndaky Ýaşlar guramasy, Türkmenis­tanyň Bilim ministrl­igi, Türkmenistanyň Bedenterbiýe we spo­rt baradaky döwlet komiteti we beýleki guramalardyr edaralar ösüp gelýän ýaşlar­yň watansöýüjilik ru­hunda terbiýelenmegi, sagdyn durmuş ýöre­lgesine eýerip, spo­rt bilen meşgullanma­gy ýaly ugurlarda bi­lelikde uly işleri alyp barýarlar.

Ýaş nesiller aýratyn uly ynam bildirýän, olaryň döwrebap bi­lim alyp, kämil hünä­rmenler bolup ýetiş­mekleri üçin uly tag­allalary edýän Gahry­man Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, belent başlary aman bolsun!

Allaberdi Saryýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0