tebigat-ynsan sazlaşygy

tebigat-ynsan sazlaşygy
Makalalar
19.05.2023, 09:49
215
0
tebigat-ynsan sazlaşygy

Soňky ýyllarda halkara giňişlikde bolup geçýän wakalar dünýä jemgyýetçiliginiň öňde duran jogapkärli wezipeleri takyk kesgitläp, olar boýunça oýlanyşykly çözgütleri kabul etmegini şertlendirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň ornuny hem-de wezipelerini berkitmek, şol sanda howanyň üýtgemeginiň öňüni almak, daşky gurşawy goramak babatda dörän meseleler hem oňyn çözgütlerine garaşýar. Bu wajyp meseleler tagallalary birleşdirmegi, döwletleriň arasynda özara düşünişmegi we ynanyşmagy gazanmagy, ählumumy howpsuzlygy pugtalandyrmagy talap edýär.

Adamzadyň durnukly we howpsuz ösüşine wehim salýan meseleleriň ählisi Durnukly ösüş maksatlarynyň wezipelerinde öz beýanyny tapdy. Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň binýadyny düzýän bu maksatlary ilkinjileriň hatarynda kabul eden we milli derejede uýgunlaşdyran döwlet hökmünde durmuş-ykdysady syýasatyny daşky gurşawy goramak boýunça görülýän çäreler bilen utgaşykly amala aşyrýar.

Ýurdumyz tebigat-ynsan sazlaşygyny üpjün edip, daşky gurşawy goramak we ekologiýa meseleleri babatda hemişe oňyn çemeleşmelere we başlangyçlara eýerýär. «Ýaşyl» ykdysadyýet ýörelgesi tebigat üçin zyýansyz ösüşi, tebigy maýany saklap galmagyň we artdyrmagyň hasabyna önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmagy, zäherli we uglerod zyňyndylaryny azaltmagy, biodürlüligi giňeltmegi, raýatlaryň ekologik aň-düşünjeliligini ýokarlandyrmagy, ahyrky netijede bolsa ekologiýa taýdan abadançylygy üpjün etmegi göz öňünde tutýar.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Hezret Galandarow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2279
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1648
0