Täze “syçanjyk”

  Täze “syçanjyk”
Makalalar
08.05.2023, 19:38
166
0
Täze “syçanjyk”

Kompýuter ulgamy bilen işlemek indi biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrülip gitdi. Kompýuter arkaly internede baglanyp, özümize gerek bolan habarlary, ylmy materiallary aňsatlyk bilen alyp oturmak, durmuşyň bolmaly şahasy ýaly boldy. Ylym bolsa bu ulgamy gün-günden kämilleşdirmek hem döwrebaplaşdyrmak üçin jan edýär.

“Zephyr” kompaniýasy tarapyndan kompýuter syçanjyklarynyň täze görnüşiniň öndürilendigi habar berilýär. Bu syçanjyk ýörite şemallaşdyryş ulgamy bilen üpjün edilendigi sebäpli elleri derlemekden, enjamy gyzmakdan saklaýar. Oňa oturdylan täze düwmeleriň hasabyna goşmaça wezipeleri ýarine ýetirmegem göz öňünde tutulypdyr.

Elbetde bu täzelik. Ýşne ylmyň ýyldyrym çaltlygynda ösüşine seretseň, munuň entegem kämilleşjekdigine şübhesiz ynanýarsyň Metbugat we internet materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Didar Japarow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0