Makalalar

Makalalar
Makalalar
08.05.2023, 19:52
202
0
Täçmahala syýahat

Hindistanyň Agra şäherinde ýerleşýän Täçmahal aramgähi hakynda eşitmedik ýok bolsa gerek. Bu ýadygärlik özüniň täsinligi bilen göreni haýran galdyrýar. Çünki onuň gurluş maksady hem gyzykly. Bu ýerde ýene-de söýgi bar. Şah Jahan bu binanay Mumtaz Mahala bolan söýgüsiniň nyşany hökmünde gurdurýar. Alymlaryň takyklamagyna görä bu ajaýyp ýadygärlik 1631-nji ýylda gurulýar.

Bu aramgähiň ini 56 metr bolup, beýikligi 58 metre barabardyr. Dünýäniň täsin gudratlarynyň biri hasaplanýan söýginiň simwolyna öärülen bu ajaýyp ymarat, syýahatçylaryň iň gelim-gidimli ýeridir. Täçmahaly görmek üçin dünýäniň dürli ýerlerinden her ýylda çen bilen 2,5 milliondan gowrak adam bu ýere gelýär.

Metbugat we internet materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy Merdanmuhammet Durdymyradow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0