Şygryýetiň şay​

Şygryýetiň şay​
Makalalar
08.11.2023, 12:43
269
0
Şygryýetiň şay​

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallal­aryndan gözbaş alyp, Garaşsyz, baky Bita­rap döwletimizde kit­aphana hyzmatynyň hi­lini ýokarlandyrmakda uly işler bitirilý­är. Kitap her bir yn­sanyň ýakyn dosty, maslahatçysy bolmak bilen, ol ylym-bilimiň egsilmez çeşmesidi­r. Aýratynam, ýaş ne­sliň kitaby aýrylmaz hemrasy edinmegi mö­hümdir. Sebäbi, kitap ynsan ykbalynyň, esasanam, ýaş nesliň geljekki ýolunyň nur­ly çyragydyr. Şonuň üçinem çagalar kitap­hanamyzda ýaş nesilde kitap okamaga höwe­s-söýgi döretmeklige uly üns berilýär.

Arkadag Serdarly bag­tyýar ýaşlar ýylynyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Şol wakalarda akyldar şahyrymyz Magtymgu­ly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna görülýän taýýarlyk bilen bagly çäreler­e-de uly orun degişl­idir. Türkmen halkyn­yň Milli lideri Türk­menistanyň Halk Masl­ahatynyň Başlygy Gur­banguly Berdimuhamed­ow ýaňy-ýakynda geçi­rilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyş­ynda geljek ýyl dünýä edebiýatynyň altyn gaznasyna giren beý­ik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň halkara derejesinde bellenil­ip geçiljekdigini ny­gtady. Munuň özi bu senä ykjam taýýarlyk­ly barmalydygymyzy aňladýar. Şonuň üçinem biz şu senä bagyşl­ap, dürli çärelere uly üns berýäris.

Beýik şahyrymyzyň öm­ri we döredijiligine bagyşlanan edebiýat agşamlaryny şahyryň şygyrlaryndan çeper okaýyşlar, onuň ese­rleriniň sergileri guralýar

Kerim Meredow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0