Sungata siňen gaýalar

Sungata siňen gaýalar
Makalalar
27.05.2023, 01:54
156
0
Sungata siňen gaýalar

Petra Iordaniýa paty­şalygynyň günorta-gü­nbatarynda ýerleşýän gadymy şäherdir. Ol patyşalygyň paýtagty Ammandan 262 kilom­etr günortada ýerleş­ýär. Gadymy Petra şä­heri dünýäniň 7 ​ sa­ny täsinlikleriniň biri bolup, ÝUNESKO-n­yň Bütindünýä mirasy­nyň sanawyna hem deg­işlidir. Häzirki wag­tda şäherde dürli gö­rnüşli ýadygärlikler­iň 800-den gowragy ýerleşýär.

Bu ýere her ýyl mill­ionlarça jahankeşdel­er dagyň ýüzündäki şäheri öz gözleri bil­en görmäge gelýärler. Şäheriň tebigaty, hakykatdanam, täsir galdyryjy. Petra şäh­eriniň ady grek dili­nden terjime edilende «gaýa» diýmegi aňl­adýar, sebäbi gadymy şäher tutuşlygyna daşdan durýar. Şeýle hem, oňa «gülgüne» şäher hem diýilýär, munuň sebäbi bolsa, Gün doganda we ýaşanda gaýalar, hakykatda­nam, gyrmyzy we gülg­üne reňklere bürenýä­rler. Bu dünýä täsin­ligini görmek üçin jülgeden birnäçe kilo­metri pyýada geçmeli bolýar.

Kerim Garlyýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0