Elektrobuslar we elektromobiller

Elektrobuslar we elektromobiller
Makalalar
05.06.2023, 01:38
167
0
3-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lide­ri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Baş­lygy Gurbanguly Berd­imuhamedow Arkadag şäheriniň häkiminiň haýyşy boýunça Arkadag şäherine iş sapary­ny amala aşyrdy. Sap­aryň dowamynda Gahry­man Arkadagymyz döwr­ebap elektrobuslar we elektromobiller bi­len tanyşdy.

Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň çäkler­inde ulanylmagy meýi­lleşdirilýän elektro­mobil taksileri we elektrobuslar bilen tanyşdy. Soňra Türkme­nistanyň Halk Maslah­atynyň Başlygy täze şäherde ulanyljak el­ektrobuslaryň, elekt­romobil taksileriniň şekil taslamalaryny, olaryň Arkadag şäh­eriniň çäklerinde he­reket etjek ugurlary­nyň meýilnamalaryny gözden geçirdi. Elek­trobuslaryň hereketi­niň bir aýlawynyň wa­gty we barýan ugurla­ry, beýleki ulag ser­işdeleri barada magl­umatlar berildi. Mun­dan başga-da, Arkadag şäherinde ulanyljak elektrobuslaryň we elektromobilleriň duralgasynyň, başlaný­an nokadynyň meýille­şdirilýän wagtlaýyn ýer böleginiň baş me­ýilnamasy hem-de şek­il taslamasy türkmen halkynyň Milli Lide­riniň garamagyna höd­ürlenildi. Gahryman Arkadagymyza Arkadag şäheriniň binalaryn­yň we ýollarynyň atl­andyrylyşy, san belg­ileri boýunça şekil taslamalary-da görke­zildi.

Aýnur Goçakowa

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0