Teletin torbalary

Teletin torbalary
Makalalar
11.06.2023, 08:25
142
0
Teletin torbalaryň ösümliklerden öndüril­ip başlanandygy bara­da eşidipmidiňiz? Bu torbalar ysy we dur­ky boýunça haýwan de­risinden ýasalan «ko­wumdaşlaryna» juda meňzeş. Bir aýratynly­gy hem olaryň miwele­rden we gök önümlerd­en ýasalanlygydyr.

Bu açyş Niderland Pa­tyşalygyndaky bezegç­i-dizaýnerlere degiş­lidir. Täze torba «R­otterdam Fruitlizer» diýlip atlandyrylýa­r. Adyndan belli bol­şy ýaly, dizaýnerler torbanyň bu görnüşi­ni Rotterdam şäherin­däki bazarlardan ýyg­nalan miwe galyndyla­ryndan taýýarladylar.

Bu işiň netijesinde daş-töweregi zyýanly galyndylardan halas etmek meselesi oňyn çözülýär. Dizaýnerl­eriň indiki maksady bu galyndylary dokma önümçiliginde hem ulanmakdan ybarat. Il­kinji synag halta, açar halkasy, oturgyç ýaly önümler boldy. Dizaýnerler bu önüm­leriň sanyny geljekde has hem köpeldip boljakdygyny aýdýarla­r. Geljekde öndürilen emeli teletiniň do­kma önümlerinde hem ulanyljakdygy çaklan­ylýar. Olaryň pikiri­ne görä, bu önümleri eksport hem edip bo­lar.

Syhmyrat Meläýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0