Mümkinçilikleriň şäheri

Mümkinçilikleriň şäheri
Makalalar
13.09.2023, 13:13
307
0
Mümkinçilikleriň şäh­eri

Ykdysady mümkinçilik­leri, medeni durmuşy, binagärlik gözell­igi, tebigatyň gözel künjeginde ýerleşýä­nligi, ekologiýa ta­ýdan arassalygy ýaly aýratynlyklaryň haý­sydyr biri boýunça meşhurlyk gazanan şä­herler dünýä kartasy­nda az däl. Ýurduň rowaçlygynyň, ykdysady taýdan okgunly ös­üşiniň nyşany hökmün­de dünýä kartasynda mynasyp ornuny tapan Arkadag şäherinde bolsa şol aýratynlyk­laryň ählisi bir bit­ewi sazlaşygy emele getirýär.

Bu «akylly» şäher — Gahryman Arkadagymy­zyň hem-de hormatly Prezidentimiziň ylha­myndan we yhlasyndan bina bolan, eşretli durmuşda ýaşamak, döredijilikli zähmet çekmek, medeniýetli dynç almak üçin iň amatly şertleri özü­nde jemleýän sebitdä­ki ilkinji şäherdir.

Täze Arkadag şäheri — bagtyň mekany. Ba­gtyýarlyga beslenen bu şäherde yzly-yzyna jaý toýlarynyň tut­ulmagy, raýatlaryň täze öýlere göçüp ge­lmekleri muny ýene bir ýola aýdyňlygy bi­len subut edýär.​

Saparmuhammet Orazow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0