Şäher gurluşyk

Şäher gurluşyk
Makalalar
02.04.2023, 17:28
441
0
Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda paýtagtymyz Aşgabatda toplumlaýyn esasda amala aşyrylýan şähergurluşyk-binagärlik maksatnamalarynyň çäklerinde bina edilýän desgalaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak, döwrebap ýol-ulag düzümini döretmek, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün edýän gür baglyga bürenip oturan seýilgähleri, ýaşyl zolaklary döretmek ýaly netijeli işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Häzirki wagtda paýtagtymyz boýunça dünýä ülňülerine laýyk gelýän kämil ýol-ulag düzümini kemala getirmek, şaýollardyr köçeleri abadanlaşdyrmak işlerine möhüm ähmiýet berilýär. Gatnaw ýollarynyň töwereklerinde döredilýän pyýada ýolagçylara niýetlenen ýörite ýanýodalar, ýerüsti we ýerasty geçelgeler paýtagtymyzyň ýol hereketiniň sazlaşykly dowam etmegini üpjün edýär.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Annamyrat Hudaýberdiýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0