Ahal city

Ahal city
Makalalar
20.12.2022, 21:03
604
0
Ahal siti

Akylly şäher taslamalary

Häzirki wagtda dünýäniň iki müň bäş ýüz töweregi şäherinde dürli derejedäki akylly şäher taslamalary durmuşa geçirilýär. Akylly şäherleri döretmegiň iki hili tejribesi bar. Olaryň biri tarp ýerden gurluşygy başlanýan şäher bolmaly. Olaryň ikinjisi bolsa, ozaldan bar bolan şäherlere täze tehnologiýalar ornaşdyrmak arkaly amala aşyrylýar. Birinji görnüşde Aşgabat sitiniň gurluşygy meýilnamalaşdyrylýar. Onuň taslamasyny Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrligi, aşgabat şäher häkimligi we degişli ýokary okuw mekdepleri taýýarlamaga gatnaşýarlar.

Bu ugurdan eýýäm tejribe toplamaga ýetişen gurluşyk ulgamynyň işgärleri bu ýerde hem öz baý tejribelerinden peýdalanarlar. Sebäbi olar Ahal welaýatynyň täze merkezini guranlarynda ep-esli tejribe topladylar. Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň gurluşygynda häzirki zamanyň öňdebaryjy gazananlaryny we täze tehnologiýalary durmuşa ornaşdyrmak işini gün-günden kämilleşdirip, ond dünýäniň öňde baryjy tejribelerinden peýdalanmagy başarýarlar. Türkmen hünärmenleriniň geljekde bu ugurdan ýeterlik tejribe toplap, ençeme täsin şäherleri gurjakdyklaryna berk ynanýarys.

Türkmenistanyñ inzener tehniki we ulag kommunikasiyalar institutynyn talyby Maýa Akmyradowa
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1604
0