Tehnologi

Tehnologi
Makalalar
10.11.2022, 22:11
821
0
Tehnologiýadaky täsinlikler Ykjam telefonlary öndürmekde meşhurlyk gazanan “Nokia” şereketi öz geçmiş taryhyny gaty uzaklardan alyp gaýdýar. Ilki-ilkiler bu şereket kagyz önümçiligi bilen meşgullanyp gelipdir. Özem bu şereketiň düýbi 1865-nji ýylda tutulypdyr. Ol has soňraky döwürde telefon öndürmäge girişipdir. Şeýdibem şu günki “Nokia” telefonlaryň dürli görnüşlerini öndürip meşhurlyk gazanypdyr. Edil şeýle-de “Motrolla” telefonlaryny öndürýän şereketem geçen asyrda öz önümçiligini ýola goýupdyr. Has takygy ilkinji motorolla telefony 1973 – nji ýylda döredilipdir. Ony Amerikaly Marten Kuper diýen biri oýlap tapypdyr. Ol ilkinji gezek öz döreden ykjam telefonyndan Nýu-Ýorkuň köçeleriniň birinden jaň edip görüpdir. Bu jaň üstünlikli amala aşypdyr. Şeýdibem dünýäniň ýüzünde “Motorolla” şereketi ilkinji gezek öz telefonlaryny öndürmäge başlapdyr. Metbugat materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn mugallymy Döwletmyrat Ataýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0