Peder wesyeti

Peder wesyeti
Makalalar
06.05.2023, 19:18
198
0
Peder wesýeti

Gahryman hem Mähriban Arkadagymyzyň öz halkyna peşgeş beren eserleriniň her biriniň gymmatyna ýetmek ýokdur. Olardan gelip çykýan many-mazmun biz ýaşlar üçin dogry ýoly salgy berýän wesýetnamadyr. Bu eserleriň çuňňur mana ýugrulandygyny bütin dünýä halklarynyň hem ykrar etmegi ýöne ýerden däl.

Şu mahal Halkymyzyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň galamyna degişli “Ýaşlara gutlag” atly ajaýyp şygryndan alan täsirlerim hakynda aýtmak isleýärin. “Köňzl kendim, ömre bendim, diňlegil sözüm” diýip başlanýan bu şygyr biziň üçin peder kalbynyň senasy bolup ýaňlandy. Bu şygryň çeperçiligi mahy-mazmuny bilen utgaşyp, täsin bir oýlanmany döredýär. Hakyky peder wesýeti. Şonuň üçinem Gahryman Arkadagymyz bu şygrynda:

Belent sakla abraýyň, Mähriban oglum!

nesillere ýüzlenýär. Şonuň üçin bu esere peder pendi diýip atlandyryp, ony hemişe ýanymyzda hem ýadymyzda saklaýarys. Bize her bir işde ruh hem güýç berýän şeýle eserleriň höwrüniň köp bolmagyny arzuw edýäris.

Türkmen döwlet Ykdysadyýet we dolandyryş institutynyñ talyby Abadan Nepesowa
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0