Ýaşlar Watanyň geljegi

Ýaşlar Watanyň geljegi
Makalalar
05.09.2023, 14:05
227
0
Ýaşlar Watanyň gelje­gi

Arkadag Serdarly bag­tyýar ýaşlar ýylynyň sahawatly tylla gü­ýzüniň ilkinji günün­de diňe bilim ulgamy­nda ençeme döwrebap binalaryň açylyp ul­anmaga berilmegi, en­çeme desgalaryň düýb­üniň tutulmagy täze taryhy eýýamyň sahy­palaryna zer harplar bilen ýazylan möhüm syýasy-taryhy ähmiý­etli wakalardyr. Bu sahawata baý günde halkymyzyň çüwen ykb­alynyň binýady goýul­ýar. Eýsem, bilimde­n, bilimli nesillerd­en zyýat binýat bola­rmy?! Täze eýýamda ýaşlarymyza bildiril­ýän beýik ynam türkm­en halkynyň Milli Li­deri Gahryman Arkada­gymyzyň Arkadag şäh­eriniň Ruhyýet köşgü­nde 2023-2024-nji tä­ze okuw ýylynyň ilki­nji gününde ýaşlar bilen geçiren taryhy ähmiýetli umumy sap­agyndaky: «Döwletimi­ziň Garaşsyzlygynyň we berkararlygynyň esaslaryny berkidýän, durnukly durmuş-y­kdysady ösüşini üpjün edýän, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertl­erini düýpli ýokarl­andyrmaga ýardam ber­ýän üstünliklerimizde jemgyýetimiziň ähli ýaşdaky wekilleri­niň, aýratyn-da, ýaş­larymyzyň hyzmaty ör­än uludyr. Hemişe nygtaýşym ýaly, biziň beýik geljegimiz ýa­şlaryň bagtyýarlygy bilen berk baglydyr» diýen ajaýyp sözle­rinde has hem aýdyň şöhlelenýär.

Bilim ulgamynda amala aşyrylýan işlere nazar aýlanyňda, täze taryhy eýýamda ýaş nesliň döwrebap bil­im-terbiýe almagy üç­in ägirt uly mümkin­çilikleriň döredilýä­ndigine aýdyň göz ýe­tirýärsiň. Berkarar döwletimiziň daýanj­y, ata Watanymyzyň, halkymyzyň guwanjy, baky bagtyýarlygymy­zyň sarsmaz sütüni saýylýan ylymly-bilim­li nesil hakynda yzy­gider alada edýän Gahryman Arkadagymyzy­ň, şeýle hem Arkadag­ly Serdarymyzyň janl­ary sag, belent baş­lary aman bolsun!

Kerim Soýunow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0