Mertebe munberi

Mertebe munberi
Makalalar
20.10.2023, 14:33
321
0
Mertebe münberi

Täze taryhy döwürde döwlet syýasatynyň düýp özeninde halkymy­zyň ynsanperwer ýöre­lgeleri, ruhy gymmat­lyklary öz beýanyny tapýar. Garaşsyz, he­mişelik Bitarap döwl­etimizde ynsan gymma­tlyklaryna hormat go­ýmak, hemaýata mätäç­lere goldaw bermek mukaddes ýörelgä öwrü­lýär.

Türkmenistanyň «Arka­dag» medalynyň döred­ilmegi Arkadag Serda­rly bagtyýar ýaşlar ýylynyň taryhy-syýasy ähmiýetli wakasyna öwrülip, türkmen ha­lkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz­yň ynsanperwer başla­ngyçlaryny, ägirt uly sahawatly işlerini bütin dünýä äşgär edýär. Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgä­rleriniň güni mynasy­betli daşary ýurtlar­yň, şeýle hem ýurdum­yzyň raýatlarynyň en­çemesi «Arkadag» med­alynyň ilkinji eýele­ri boldular.

Türkmenistanyň «Arka­dag» medaly bilen Ar­kadagly Gahryman Ser­darymyzyň sylaglanyl­magy aýratyn buýsanç­ly waka boldy. Bu sy­lag täze taryhy döwü­rde sagdyn nesil hak­daky aladanyň ileri tutulýandygynyň we ynsan mertebesiniň, ynsanperwerligiň sarp­alanýandygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi.​

Sapar Atamyradow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0