Itler

Itler
Makalalar
05.06.2023, 01:45
169
0
Asyrlaryň dowamynda itler adamlar bilen ýakyn gatnaşykda bol­up, olaryň üm-hereke­tlerine düşünip geli­pdirler. Bu özboluşly ukybyň nähili ýol bilen kemala gelendi­gi henize çenli nämä­limdi.

Arizona uniwersiteti­niň alymlarynyň geçi­ren ylmy-barlag işle­riniň netijesinde, itleriň bu endiklerin­iň ýyllaryň dowamynda ýüze çykman, eýsem, dogabitdi häsiýete eýedigi hakynda aýd­ylýar. Tejribäniň do­wamynda hünärmenler adam garasyny görmed­ik, doglanyna sekiz hepde bolan 375 güjü­kde synag geçirdiler. Alymlar geljekde bu ukyplary ýüze çyka­rýan aýratyn genleri düýpli öwrenmegi ma­ksat edinýärler.

Syýaguş Mämmedow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1605
0