Halkyn konul islegi

Halkyn konul islegi
Makalalar
23.01.2023, 22:54
372
0
Halkyň köňül islegi

“Arkadag Serdarly bagtyýar Ýaşlar” ýylynyň her bir güni şanly wakalara beslenýar. Golaýda, has takygy, 21-nji ýanwarda paýtagtymyzda geçirilen Milli Geňeşiň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahatynyň jemleri boýunça, kabul edilen “Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda” ütrkmenistanyň Konstitusion kanuny esasynda Türkmenistanyň Gahrymany, Hormatly il ýaşulysy, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen halkynyň Milli lideri diýlip ykrar edilmegi, kalbymyzy buýsanç duýgulary bilen doldurdy. Bu eýýäm öz halkynyň Milli liderine bolan çäksiz söýgüsiniň nyşanydyr.

Gahryman Arkadagymyzyň Watanyň, halkyň öňünde bitiren hyzmatlary, söz bilen suratlandyrardan has beýik hem has ajaýyp işlerdir. Mähriban Arkadagymyzyň ýagşy niýetlere ýugrulan ideýalary adamzat jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldawa eýe bolýar. Şonuň netijesinde Gahryman Arkadagymyzyň çuňňur paýhasyndan syzylyp çykan teklipleriň esasynda Birleşen Milletler Guramasy umumyadamzat ähmiýetli kararlaryň ençemesini kabul etdi.

Maslahatda halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy – Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredilip, türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Permany esasynda Gurbanguly

Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlyklygyna bellenikdi.

Türkmenistaniñ inžiner tehniki we ulag kommunikasiýalar instutynyñ talyby Gülälek Şamuhammedowa
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0