Döwrebaplyk, netijelilik we ösüş.

Döwrebaplyk, netijelilik we ösüş.
Makalalar
12.09.2023, 10:38
105
0
Döwrebaplyk, netijel­ilik we ösüş.

Türkmenistanyň gurlu­şyk we senagat toplu­my tarapyndan häzirki wagtda ýurdumyzda gurluşyk pudagyny dö­wrebaplaşdyrmak, gur­luşyk serişdeleriniň täze önümçiliklerini döretmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndü­rilýän mukdaryny art­dyrmak, önümçilige innowasion tehnologiý­alary ornaşdyrmak bo­ýunça wezipeler üstü­nlikli çözülýär.​

turkmenistan.gov.tm-­de bellenilişi ýaly, milli senagatymyzyň möhüm ugurlarynyň biri-de sement önümçi­ligidir. Ministrligiň «Bäherden», «Balka­n» we «Lebap» sement zawodlarynda häzirki wagtda täze, innow­asion tehnologiýalar­yň esasynda dünýä st­andartlaryna doly la­ýyk gelýän portland kysymly sementiň dür­li görnüşleri öndüri­lýär. «Türkmen aýna önümleri» kärhanasy her ýylda dünýä ülňü­lerine laýyk gelýän ýüzi örtükli aýnanyň 1 million inedördül metrini, laminirlen­en aýnanyň 100 müň, taplanan aýnanyň 300 müň, aýna paketleri­niň bolsa 400 müň in­edördül metrini öndü­rmäge niýetlenendir. Bulardan başga-da, float tehnologiýasy esasynda dury we reň­kli aýnalar taplanan görnüşinde öndürilý­är. Şeýle hem Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda bir gije-gü­ndiziň dowamynda 100 tonna dürli görnüşli çüýşe önümlerini öndürýän goşmaça önüm­hananyň gurluşyk işl­eri alnyp barylýar.

Amir Babajanow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0