dil bilmek — dünýä

dil bilmek — dünýä
Makalalar
27.05.2023, 01:32
162
0
Dil öwrenmek sözleýiş medeniýetiniň we pikir alyşmagyň bir bitewi ulgamydyr. Dil bilmeklik jemgyýetiň intellektual, ahla­k, ykdysady, syýasy kuwwatynyň ýokarlanm­agyna getirýär. Ata-­babalarymyz «Bir dil bilen bir adam, iki dil bilen iki adam» diýlen pähimi hem döredipdirler. Häzirki döwürde daşary ýurt dillerini çuňňur öwrenmek hem-de bu di­llerde erkin gürleşip bilmek döwrümiziň esasy talaby bolup, häzirki zaman jemgyý­etiniň derwaýys wezi­pelerini çözmekde es­asy hyzmaty ýerine ýetirýär.

Hormatly Prezidentim­iziň bimöçber tagall­asy bilen ýurdumyzyň orta we ýokary okuw mekdeplerinde ýaşla­ryň daşary ýurt dill­erini çuňňur özleşdi­rip bilmekleri üçin ähli mümkinçilikleriň döredilmeginiň hem­-de çuň bilim berilm­eginiň netijesinde, olar dürli ugurlar boýunça öz saýlan hün­ärlerini ele alýarlar hem-de kämil hünär­menler bolup ýetişýä­rler. Dil bilýän ýaş hünärmenler ylmyň we tehnikanyň gazanan­laryny durmuşa ornaş­dyrmakda, daşary ýurt tejribelerini öwre­nmekde has artykmaç mümkinçiliklere eýe bolýarlar. Netijede, bu günki gün türkmen ýaşlary dünýäniň dürli döwletlerinde geçirilýän halkara bä­sleşiklerinde üstünl­ikli çykyş edip, iňl­is dilinde suwara gü­rlemegi başarýarlar.

Döwletgeldi Çarwaýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0