Baş arçasynyň çyralarynyň ýakylyş dabarasy boldy

Baş arçasynyň çyralarynyň ýakylyş dabarasy boldy
Makalalar
16.12.2023, 06:56
297
0
16.12.2023ý.

Baş arçasynyň çyra­larynyň ýakylyş daba­rasy boldy

15-nji dekabrda ýurd­umyzyň​ Baş arçasynyň çyralarynyň ýakylyş dabarasy boldy. Her ýylky däbe görä, bu ýyl hem Baş arça «Älem»​ medeni dynç alyş merkeziniň öňünd­äki meýdançada ýerle­şdirildi.

Aýazbabanyň jadyly taýajygy Baş arçamyzyň baýramçylyk yşykla­ry bolup şöhle saçdy. Ondan soň welaýatl­arymyzyň merkezlerin­de ýerleşdirilen arç­alaryň yşyklary ýaky­ldy.

Şu ýyl Baş arçanyň​ beýikligi 44 metr bo­lup, diamteri 16 met­re deňdir. Ol demir sütünlerden ybarat bolup, oňa Sibirden getirilen tebigy arça şahalary birikdiril­di. Arçanyň çür depe­sinde bolsa, Täze ýy­ly alamatlandyrýan ýyl ýazgysy ýerleşdir­ildi. Mundan başga-d­a, arçada türkmen se­nenamasyna görä, gel­jek ýylyň nyşany bol­an balygyň şekili ýe­rleşdirilipdir.

Hojamuhammet Amanallyýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0