Arkadag şäheriniň ajaýyp öwüşgini

 Arkadag şäheriniň ajaýyp öwüşgini
Makalalar
06.02.2023, 20:12
378
0
Arkadag şäheriniň ajaýyp öwüşgini

“Arkadag Serdarly bagtyýar Ýaşlar” ýylynyň her bir güni täze-täze wakalara baýlygy bilen şöhrata beslenýär. Golaýda, has takygy 4-nji fewralda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Aşgabat we Apkadag şäherleri boýunça iş sapary boldy. Gahryman Arkadagymyz özüniň iş saparynyň dowamynda iri taslamaly şäher gurluşygynyň şu günki depgini, paýtagtymyzy gözelleşdirmekde möhüm ähmiýetli bolan meseleleriň birentegini degişli ýolbaşçylar bilen ara alyp maslahatlaşdy. Şonda Gahryman Arkadagymyz ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň, köprüleriň gurluşygynyň häzirki zamanyň öňdebaryjy tejribesine eýerýän dizaýn talapalaryna laýyk getirmekde Türkmen Döwlet binagärlik we gurluşyk institutynyň we Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplarynyň, mugallymlarynyň bu işe işjeň çekilmelidigini aýratyn belledi. Munuň özi biz talyplaryň öňünde ullakan borç goýýar.

Gahryman Arkadagymyz öz saparynyň dowamynda Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine hem bardy. Dünýä nusgalyk derejede gurulýan bu akylly şäheriň kemala gelmegi Gahryman Arkadagymyzyň ady bilen baglanyşyklydyr. Bu ýerde degişli ýolbaşçylar bilen geçirilen maslahatda kan peýdaly teklipler bilen şäher gurluşygynyň işleriniň kadaly dowam etmegine degişli meselelere seredildi.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Ahmet Annageldiýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1604
0