Turkmen telpegi

Turkmen telpegi
Makalalar
12.05.2023, 17:29
173
0
Türkmen telpegi

Şeýle seretseň adaty başgabyň bir görnüşi ýaly bolup görünýän telpek türkmen halkynyň buýsanjyna deň bolupdyr. Kän alymlaryň, daşary ýutrly syýahatçylaryň belleýşi ýaly türkmen telpegini başy bilen bir bütewilikde göz öňüne getiripdir. Şonuň üçinem gadymlarda hem baş berilmän telpek alynmaýar diýen düşünjä gulluk edipdirler.

Telpekler ýaş aýratynlygyna görä tikilip, ýörite telpek tikýan ussalar bolupdyr. Orta ýaşdan ýokary adamlar köplenç gara telpekleri geýipdirler. Gara telpekler garaköli goýnuň derisinden eýlenip, ak telpekler saryja goýnuň derisinden taýýarlanypdyrlar. Ak telpekleri ýaşlar geýipdirler. Käbir baýramçylyk dabaralary bolanda ak telpekleri baýramçylyk bezegi hökmünde dçrli ýaşdaky adamlaram geýipdirler.

Telpekler biziň şu günki günlerimizde hem geýilýar. Başy telpekli adam aýratyn hormata mynasyp görlüpdir.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Sapamuhammet Meretdurdyýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0