Türkmen tebigaty – dermanlyk otlar

Türkmen tebigaty – dermanlyk otlar
Makalalar
13.02.2023, 20:15
788
0
Türkmen tebigaty – dermanlyk otlar

Türkmen halk lukmançylygynda peýdalanylýan derman ösümliklerini ylmy esasda öwrenip, Gahryman Arkadagymyz “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik kitabyny halkymyza sowgat etdi. Gahryman Arkadagymyzyň bu kitaplarynda her bir dermanlyk ösümligiň häsiýeti, onuň dermanlyk ähmiýeti, peýdasy, gögerişi, ösüşi, oňa nähili çemeleşmelidigi hem nähili ulanmalydygy barada aýratynlykda maglumat berilip, nygtalyp geçilýär, Türkmen topragynda ösýän derman otlarynyň peýdalanylýan iki müňden gowrak görnüşi bardyr. Alym Arkadagymyzyň ýadawsyz gözlegleriniň we baý tejribeleriniň netijesinde dünýä inen bu eserler ylmy ensiklopedik häsiýeti bilen dünýäniň saglyk ulgamynyň işgärlei üçin, gymmatly gollanmadyr. Üstesine-de türkmen tebigatynda ösýän dermanlyk ösümlikleriniň hakyky ylmy ýygyndysy bolmak bilen dünýäniň ylmy jemgyýetçiliginiň altyn hazynasyna öwrülen kitap boldy.

Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltli bu kitaplary diňe bir türkmen, rus, iňlis dillerinde bolman, dünýäniň köp dillerine terjime edildi. Bu hem kitaplaryň adamzat älemi üçin möhüm ähmiýetlidigini görkezýär.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Mätjan Öwezow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1605
0