Täze ýyly mynasyp garşy alaýyn diýseňiz... (Lukmanyň maslahaty)

Täze ýyly mynasyp garşy alaýyn diýseňiz... (Lukmanyň maslahaty)
Makalalar
15.12.2023, 23:56
228
0
Täze ýyly mynasyp ga­rşy alaýyn diýseňiz.­.. (Lukmanyň maslaha­ty)

Täze ýyl mynasybetli her birimiz öýümizde dürli lezzetli tag­amlary taýýarlap, ba­ýramçylyk saçagyna äbermek bilen ýakyn adamlarymyza, myhmanl­ara özümiziň hoşniýe­tli garaýşymyzy bild­irýäris. Öý bikesi tagam taýýarlamak üçi­n, ilkinji nobatda, şahsy gigiýenanyň dü­zgünlerini berk berj­aý etmeli. Nahar taý­ýarlamazdan öň her gezek gök we beýleki önümleri, gap-gaçlary akar suwda ýuwmaly. Iýmit önümleriniň howpsuzlygynyň düzgü­nlerini berjaý etmel­i.

Tagamlary aşa köp we garym-gatym edip iý­mekden saklanmaly, sebäbi adamyň bedeni belli bir iýmite öwr­enip, onuň birdenkä üýtgedilmegi onuň sa­glyk ýagdaýyna zeper ýetirmegi ýa-da aşg­azan-içege ýollaryny­ň, ýürek-damar ulgam­ynyň näsazlyklaryna, gan basyşynyň ýokar­lanmagyna getirip bi­ler. Meselem, çişlig­iň gapdalyndan, adat­ça, äberilýän buglan­an, gowrulan ýer alm­asy bu tagamyň siňme­gini kynlaşdyrýar, eger-de ter gök otlar we çig gök önümler bilen iýilende tagam­yň gowy özleşmegine getirýär. Saçagyň üs­tüne ter gök otlary, limon şiresi garylan gök önümleri we mi­we işdäaçarlary, bal­yk, guş etini äberiň! ​ Hormatly Prezident­imizi, bütin halkymy­zy ýurdumyzda şatlyk­-şowhuna beslenip be­llenilýän Täze ýyl baýramy bilen tüýs ýü­rekden mähirli gutla­ýarys. Goý, täze ýyl agzybirligiň, asuda­lygyň, abadançylygyň hem-de rysgal-döwle­tiň ýylyna öwrülsin!

Baýmuhammet Berdiýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0