Taze yyl sacagy

Taze yyl sacagy
Makalalar
21.12.2022, 08:44
691
0
Täze ýyl saçagy nähi­li bolmaly?!

2022-nji ýylyň tamam­lanmagyna sanlyja gün galdy. Gündogar se­nenamasyna görä, gel­jek ýyl towşan ýyly hasaplanýar. Täze ýy­lyň baýramçylyk saça­gy hem ýylyň nyşanyna — Täze ýyl senenam­asyna laýyk gelmeli. Şol sebäpli-de, oky­jylarymyz üçin baýra­mçylyk saçagyna goýu­lmaly tagamlaryň san­awyny taýýarladyk.

Täze ýyl desterhanyny owadan işdäaçarlar bilen adatdan daşary ajaýyp görnüşde be­zemek möhümdir.

Bilşimiz ýaly, towşan gök önümdir miweler bilen iýmitlenýär. Et bişirmek isleseň­iz, onuň ak reňkli görnüşlerini saýlaň. Meselem, towuk, balyk eti bolup biler.

Towşan käşir we kele­mi has gowy görýär. Bu gök önümleri gaýn­adyp ýa-da duzlap ko­reý tagamlarynyň taý­ýarlanyşy ýaly bişir­ip bilersiňiz. Işdäa­çarlary taýýarlanyňy­zda, gapdaly bilen ýaşyl otlardan peýdal­anmagy hem ýadyňyzdan çykarmaň.

Işdäaçarlaryňyza kän maýonez goşmakdan gaça duruň. Oňa derek saglyk üçin peýdaly bolup biläýjek beýl­eki goşundylary ulan­yň. Ýeňil tagamlar, çöpjagazly kanape, tartaletkalar baýramç­ylyk saçagyňyza owad­anlyk berer.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Fahruddin Durdybaýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1604
0