Täze neşiriň ähmiýeti

Täze neşiriň ähmiýeti
Makalalar
18.06.2023, 07:30
208
0
Täze neşiriň ähmiýeti

Golaýda “Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary” atly neşiriň 15-nji goýberilişiniň çapdan çykmagy bizip üçin ajaýyp ösüşler bilen öňe barýan Garaşsyz diýarymyzyň gysga wagtyň içinde ýeten derejelerine seljerme bermäge, bitirilen işlere buýsanmaga giň mümkinçilik berdi. Kitabyň ilkinji açylyş makalasy bolan “Döretmek syýasaty üstünligiň esasy” atly giňişleýin seljerme häsiýetli makalada döwlet – hukuk we syýasy ulgamy kämilleşdirmekde, ykdysadyýetimizi innowasion-senagat taýdan ösdürmekde, bilim, ylym, medeniýet, saglygy goraýyş, sport-syýahatçylyk ugurlarynda geçirilýän özgertmelerde, halkyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmakda Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan işleriniň dünýä jemgyýetçiliginde tutýan täsirli orny öz beýanyny tapýar. Neşiriň bu sanynda 2021-nji ýylyň möhüm ähmiýetli wakalaryna giňişleýin syn hem düşündiriş berilýär.

Kitap biziň ýalkymly geljegimiz bolan ýaşlar, olara ylym-bilim berýän okuw jaýlarynyň mugallymlary üçin, tutuş halkymyz üçin, taryhy beýan hem-de durmuşä geçirilen işlere buýsanmakda, ýurdumyzyň dünýäniň ösen derejesine ýetmekde amala aşyrylan belent maksatlary aýdyň beýan etmekde bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyk bolmak bilen uly ähmiýete eýedir.

Güýçmyrat Gundogdyýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0