Sport

Sport
Makalalar
22.04.2023, 20:25
412
0
Sport ulgamy

Sport — gözellik hem sagdynlyk. Sport — sazlaşyk hem ruhubelentlik, sagdyn bolmaga kuwwatly itergi berýän güýç, saglygyň gözbaşy. Ýurt Baştutanymyz ýaş nesliň beden taýdan sagdyn bolmagy üçin örän uly aladalar edýär. Hut şonuň netijesinde ýurdumyzda gurlup ulanmaga berlen sport desgalarynyň onlarçasy indi ençeme ýyl bäri halkymyzyň hyzmatynda.

Halkymyzda «Baş saglygym — dünýe baýlygym» diýilýär. Muňa dogry düşünýän raýatlarymyz dürli maşklary ýerine ýetirip, sport bilen yzygiderli meşgullanýarlar. Ylaýta-da, ruhy zähmet bilen meşgullanýan adamlara maşklaryň görnüşlerini ýerine ýetirmek diýseň zerur. Bu bolsa uzak günki çekjek zähmetiňe hyjuwly ýapyşmaga ýardam berýär.

Internet materiallary esasynda taýýarlanyldy

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Nazar Agamyradow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1605
0