Sport

Sport
Makalalar
21.04.2023, 10:10
376
0
Täze ýeňişler garaşýar

Ýurdumyzda sportuň ähli ugurlary ýylsaýyn uly ösüşlere eýe bolýar. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň Karate federasiýasy hem bu ugurdan dürli hili bäsleşiklere gatnaşyp gowy netijeler, ajaýyp ýeňişler gazanýarlar. Sportuň bu görnüşi boýunça geljekgi halkara ýaryşlara türgenleri taýýarlamak işi uly depginler bilen alnyp barylýar.

Sportuň beýleki ugurlary bilen bir hatarda Gündogaryň meşhur sungatyna öwrülen karate boýunça 2026-njy ýylda Senegalyň Dakar şäherinde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak türgenlerimiz seçilip alynýar. Olary seçip almak işi şu günki günde ýurdumyzyň öz içinde we sebitda guralýan halkara derejeli ýaryşlaryň netijeleri boýunça kesgitlenýär. Bu ugugrdan türkmen türgenleriniň eýýäm ýeterlik tejribe toplandyklaryny hem aýtmagymyz gerek. Gysga geçen döwrüň içinde biziň türgenlerimiz dünýäniň dürli ýurtlarynda, has takygy, Germaniýanyň Berlin şäherinde , Çehiýanyň Pardubise şäherinde, Birleşen Arap emirliklerinde geçirilen halkara ýaryşlara gatnaşyp ýeterlik tejribe topladylar.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy Merdan Durdymyradow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0