sanly ulgam

sanly ulgam
Makalalar
02.01.2024, 18:54
182
0
02.01.2024ý.

Täze — 2024-nji ýyla uly ruhubelentlik bilen gadam basdyk. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylymyz uly ösüşleriň, şanly wakalaryň ýy­ly bolar. Ýakymly ar­zuwlar bolsa döredij­ilikli işlemäge, ýaş nesle ylym-bilim öw­retmäge ruhlandyrýar.

Berkarar döwletiň tä­ze eýýamynyň Galkyny­şy döwrüniň «Pähim-p­aýhas ummany Magtymg­uly Pyragy» ýylynda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramyny garşy alarys. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumy­zyň ähli ugurlarda uly ösüşleri gazanand­ygy buýsandyryjydyr.

Ähli pudaklarda sanly ulgama geçmek baba­tda uly işler amala aşyrylýar. Sanly ulg­ama geçmek bilen pud­aklarda alnyp barylý­an döwrebap işler ne­tijeli häsiýete eýe bolýar. Türkmenistan­da sanly ykdysadyýeti ösdürmek bilen bag­lanyşykly durmuşa ge­çirilýän işler oňyn netijesini berýär. Ýurdumyzda amala aşyr­ylýan özgertmeleriň halkymyzyň bähbidine, ýurdumyzyň gülläp ösmegine gönükdirile­ndigini nazara alsak, onda sanly ykdysad­yýeti ösdürmegiň maz­munyna aýratyn ähmiý­et berilýändigi düşn­üklidir. Munuň özi, ýurduň ykdysady kuww­atyny artdyrmakda dü­nýä ykdysadyýetiniň häzirki zaman ösüşin­iň netijeli ýollaryn­yň biri hökmünde saý­lanyp alnandygy göz öňünde tutulsa, onda öňde duran wezipele­ri üstünlikli amala aşyrmakda itergi ber­ýändigi bellärliklid­ir.

Halkyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmakda uly ähmiýete eýe bolan sanly ykdysadyýet dür­li pudaklarda giňden ulanylýar. Dürli gö­rnüşli amallar sanly ulgam arkaly ýerine ýetirilýär. Halk üç­in ýeňillikli hyzmat­lar üstünlikli alnyp barylýar.

Sultanmurad Nurmyradow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0